000000 003200 1E3F52 7C8690 A336A3 B83F34 B9A9AA EFEFEF

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Goat Square!

Posted by
omid (mashhad, Iran) on 12 April 2012 in Miscellaneous and Portfolio.

.
دوستان امیدوارم هیچوقت "بز" نیارید
بز آوردن کنایه از بد آوردن است
.
اما این دوست ما "سعید آقا" یک روز صبح که از خوب بیدار شد
دید داخل میدان دم خانه شان یک بز سبز شده است
حالا بشنوید همین حکایت را از زبان خود ایشان
http://www.mirzaeesaeed.com/post-460.aspx